2017.11.11 Katowice

Alkai - Ròh

KTW Fashion Week One

Alkai - Ròh 1

(1)

Alkai - Ròh 2

(2)

Alkai - Ròh 3

(3)

Alkai - Ròh 4

(4)

Alkai - Ròh 5

(5)

Alkai - Ròh 6

(6)

Alkai - Ròh 7

(7)

Alkai - Ròh 8

(8)

Alkai - Ròh 9

(9)

Alkai - Ròh 10

(10)

Alkai - Ròh 11

(11)

Alkai - Ròh 12

(12)

Alkai - Ròh 13

(13)

Alkai - Ròh 14

(14)

Alkai - Ròh 15

(15)

Alkai - Ròh 16

(16)

Alkai - Ròh 17

(17)

Alkai - Ròh 18

(18)

Alkai - Ròh 19

(19)

Alkai - Ròh 20

(20)

Alkai - Ròh 21

(21)

Alkai - Ròh 22

(22)

Alkai - Ròh 23

(23)

Alkai - Ròh 24

(24)

Alkai - Ròh 25

(25)

Alkai - Ròh 26

(26)

Alkai - Ròh 27

(27)

Alkai - Ròh 28

(28)

Alkai - Ròh 29

(29)

Alkai - Ròh 30

(30)

Alkai - Ròh 31

(31)

Alkai - Ròh 32

(32)

Alkai - Ròh 33

(33)

Alkai - Ròh 34

(34)