2017.11.10 Katowice

Lidia Kalita

KTW Fashion Week One

Lidia Kalita 1

(1)

Lidia Kalita 2

(2)

Lidia Kalita 3

(3)

Lidia Kalita 4

(4)

Lidia Kalita 5

(5)

Lidia Kalita 6

(6)

Lidia Kalita 7

(7)

Lidia Kalita 8

(8)

Lidia Kalita 9

(9)

Lidia Kalita 10

(10)

Lidia Kalita 11

(11)

Lidia Kalita 12

(12)

Lidia Kalita 13

(13)

Lidia Kalita 14

(14)

Lidia Kalita 15

(15)

Lidia Kalita 16

(16)

Lidia Kalita 17

(17)

Lidia Kalita 18

(18)

Lidia Kalita 19

(19)

Lidia Kalita 20

(20)

Lidia Kalita 21

(21)

Lidia Kalita 22

(22)

Lidia Kalita 23

(23)

Lidia Kalita 24

(24)

Lidia Kalita 25

(25)

Lidia Kalita 26

(26)

Lidia Kalita 27

(27)

Lidia Kalita 28

(28)