2015.11.15 Łódź

Giebułtowski & Tina Lobondi

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2016 - Spring-Summer 2016
Studio

Giebułtowski & Tina Lobondi 1

(1)

Giebułtowski & Tina Lobondi 2

(2)

Giebułtowski & Tina Lobondi 3

(3)

Giebułtowski & Tina Lobondi 4

(4)

Giebułtowski & Tina Lobondi 5

(5)

Giebułtowski & Tina Lobondi 6

(6)

Giebułtowski & Tina Lobondi 7

(7)

Giebułtowski & Tina Lobondi 8

(8)

Giebułtowski & Tina Lobondi 9

(9)

Giebułtowski & Tina Lobondi 10

(10)

Giebułtowski & Tina Lobondi 11

(11)

Giebułtowski & Tina Lobondi 12

(12)

Giebułtowski & Tina Lobondi 13

(13)

Giebułtowski & Tina Lobondi 14

(14)

Giebułtowski & Tina Lobondi 15

(15)

Giebułtowski & Tina Lobondi 16

(16)

Giebułtowski & Tina Lobondi 17

(17)

Giebułtowski & Tina Lobondi 18

(18)

Giebułtowski & Tina Lobondi 19

(19)

Giebułtowski & Tina Lobondi 20

(20)

Giebułtowski & Tina Lobondi 21

(21)

Giebułtowski & Tina Lobondi 22

(22)

Giebułtowski & Tina Lobondi 23

(23)

Giebułtowski & Tina Lobondi 24

(24)

Giebułtowski & Tina Lobondi 25

(25)

Giebułtowski & Tina Lobondi 26

(26)

Giebułtowski & Tina Lobondi 27

(27)

Giebułtowski & Tina Lobondi 28

(28)

Giebułtowski & Tina Lobondi 29

(29)

Giebułtowski & Tina Lobondi 30

(30)

Giebułtowski & Tina Lobondi 31

(31)

Giebułtowski & Tina Lobondi 32

(32)

Giebułtowski & Tina Lobondi 33

(33)

Giebułtowski & Tina Lobondi 34

(34)

Giebułtowski & Tina Lobondi 35

(35)

Giebułtowski & Tina Lobondi 36

(36)

Giebułtowski & Tina Lobondi 37

(37)

Giebułtowski & Tina Lobondi 38

(38)