2015.11.14 Łódź

Natalia Jaroszewska

Fashion Philosophy
Fashion Week Poland
Wiosna-Lato 2016 - Spring-Summer 2016
Aleja Projektantów - Designer Avenue

Natalia Jaroszewska 1

(1)

Natalia Jaroszewska 2

(2)

Natalia Jaroszewska 3

(3)

Natalia Jaroszewska 4

(4)

Natalia Jaroszewska 5

(5)

Natalia Jaroszewska 6

(6)

Natalia Jaroszewska 7

(7)

Natalia Jaroszewska 8

(8)

Natalia Jaroszewska 9

(9)

Natalia Jaroszewska 10

(10)

Natalia Jaroszewska 11

(11)

Natalia Jaroszewska 12

(12)

Natalia Jaroszewska 13

(13)

Natalia Jaroszewska 14

(14)

Natalia Jaroszewska 15

(15)

Natalia Jaroszewska 16

(16)

Natalia Jaroszewska 17

(17)

Natalia Jaroszewska 18

(18)

Natalia Jaroszewska 19

(19)

Natalia Jaroszewska 20

(20)

Natalia Jaroszewska 21

(21)

Natalia Jaroszewska 22

(22)

Natalia Jaroszewska 23

(23)

Natalia Jaroszewska 24

(24)

Natalia Jaroszewska 25

(25)

Natalia Jaroszewska 26

(26)

Natalia Jaroszewska 27

(27)

Natalia Jaroszewska 28

(28)

Natalia Jaroszewska 29

(29)

Natalia Jaroszewska 30

(30)

Natalia Jaroszewska 31

(31)

Natalia Jaroszewska 32

(32)

Natalia Jaroszewska 33

(33)

Natalia Jaroszewska 34

(34)

Natalia Jaroszewska 35

(35)

Natalia Jaroszewska 36

(36)

Natalia Jaroszewska 37

(37)

Natalia Jaroszewska 38

(38)

Natalia Jaroszewska 39

(39)

Natalia Jaroszewska 40

(40)

Natalia Jaroszewska 41

(41)

Natalia Jaroszewska 42

(42)

Natalia Jaroszewska 43

(43)

Natalia Jaroszewska 44

(44)

Natalia Jaroszewska 45

(45)

Natalia Jaroszewska 46

(46)

Natalia Jaroszewska 47

(47)

Natalia Jaroszewska 48

(48)

Natalia Jaroszewska 49

(49)

Natalia Jaroszewska 50

(50)

Natalia Jaroszewska 51

(51)

Natalia Jaroszewska 52

(52)

Natalia Jaroszewska 53

(53)

Natalia Jaroszewska 54

(54)

Natalia Jaroszewska 55

(55)

Natalia Jaroszewska 56

(56)

Natalia Jaroszewska 57

(57)

Natalia Jaroszewska 58

(58)

Natalia Jaroszewska 59

(59)

Natalia Jaroszewska 60

(60)

Natalia Jaroszewska 61

(61)

Natalia Jaroszewska 62

(62)

Natalia Jaroszewska 63

(63)

Natalia Jaroszewska 64

(64)

Natalia Jaroszewska 65

(65)

Natalia Jaroszewska 66

(66)

Natalia Jaroszewska 67

(67)

Natalia Jaroszewska 68

(68)

Natalia Jaroszewska 69

(69)

Natalia Jaroszewska 70

(70)

Natalia Jaroszewska 71

(71)

Natalia Jaroszewska 72

(72)

Natalia Jaroszewska 73

(73)