2012.05.26 Warszawa

Paulina Plizga

Dive Into Fashion vol 5

Paulina Plizga 1

(1)

Paulina Plizga 2

(2)

Paulina Plizga 3

(3)

Paulina Plizga 4

(4)

Paulina Plizga 5

(5)

Paulina Plizga 6

(6)

Paulina Plizga 7

(7)

Paulina Plizga 8

(8)

Paulina Plizga 9

(9)