2011.06.12 Sopot

Martyna Lipińska

Sopot Fashion Days 2011

Martyna Lipińska 1

(1)

Martyna Lipińska 2

(2)

Martyna Lipińska 3

(3)

Martyna Lipińska 4

(4)

Martyna Lipińska 5

(5)

Martyna Lipińska 6

(6)

Martyna Lipińska 7

(7)

Martyna Lipińska 8

(8)

Martyna Lipińska 9

(9)

Martyna Lipińska 10

(10)

Martyna Lipińska 11

(11)

Martyna Lipińska 12

(12)

Martyna Lipińska 13

(13)

Martyna Lipińska 14

(14)

Martyna Lipińska 15

(15)